ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адреси за доставка, телефон за връзка, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта SUSHIEXPRESS.BG. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия. 

2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от SUSHIEXPRESS.BG.

3. „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ”  ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

5. При използване на Уебсайта SUSHIEXPRESS.BG, „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта SUSHIEXPRESS.BG, времето прекарано на нея и др. В допълнение, „ТАЙШО БЪЛГАРИЯ” съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

Опитвате се да поръчате в извън работно време. Вижте работните времена ТУК.

×
×

Cart

Между 22:00 и 04:00 можем да ви предложим продуктите от нашата нощна доставка.